1. Úvodní ustanovení

1.1 Těmito podmínkami se řídí prodej vstupenek na akce pořádané pořadatelem uskutečněný elektronicky prostřednictvím internetových stránek https://festivalunited.cz (dále jen „Akce“).

1.2 Pořadatelem se pro účely těchto podmínek rozumí spolek UNITED 3P, z. s., se sídlem Podsedky 950, 755 01 Vsetín, IČ: 036 42 259.

1.3 Zákazníkem se rozumí osoba, která provádí nákup vstupenky elektronicky prostřednictvím internetových stránek https://festivalunited.cz.

2. Vstupenky a jejich prodej

2.1 Aktuální cenové podmínky (včetně skupinových slev, dalších zvýhodnění a případných vedlejších poplatků) jsou uvedeny na https://festivalunited.cz/vstupenky. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o koupi vstupenky přes internet (náklady na internetové připojení) si hradí zákazník sám.

2.2 V případě registrace větší skupiny osob je vždy nutné zadat v rámci sekce Množství (vstupenek) pouze počet placených vstupenek; volné vstupenky (vznikne-li na ně nárok) budou připočítány automaticky.

2.3 Po zvolení konkrétní varianty vstupenky je zákazník povinen vyplnit zobrazený elektronický formulář a potvrdit svou objednávku (dále také jen „registrace“). Přijetí registrace bude zákazníkovi potvrzeno e-mailem.

2.4 Cenu vstupenky může zákazník uhradit bezhotovostně převodem na bankovní účet pořadatele, anebo bezhotovostní platbou prostřednictvím platební brány ComGate. Pořadatel nenese odpovědnost za případné další náklady zákazníka spojené s nákupem vstupenky jím zvoleným způsobem (např. vyplývající ze smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a bankou).

2.5 Nebude-li v potvrzení registrace uvedeno jinak, platí v případě platby bezhotovostním převodem na bankovní účet, že:

(i) platba musí být provedena bezhotovostním převodem na účet pořadatele č. 2400723100/2010 (připsána na účet) nejpozději do sedmi dnů od registrace, jinak může být registrace zákazníka bez dalšího upozornění zrušena;

(ii) variabilním symbolem platby je číslo objednávky (zákazník jej obdrží v potvrzení registrace).

2.6 V případě platby přes platební bránu pořadatel neodpovídá za průběh platby v rámci platební brány.

2.7 Přijetí platby bude zákazníkovi potvrzeno e-mailem. Neobdrží-li zákazník potvrzení o přijetí platby (o platnosti objednávky) do sedmi dnů ode dne úhrady, je povinen neprodleně, nejpozději do tří dnů, kontaktovat pořadatele za účelem zjištění / ověření stavu své objednávky. Zákazník bere na vědomí, že bez předložení řádného potvrzení o přijetí platby (o platnosti objednávky) mu nemusí být umožněn vstup na Akci.

2.8 Uhrazené vstupenky nejsou zasílány předem. Zákazník nepřenosnou vstupenku ve formě jednorázového identifikačního náramku obdrží až při konání Akce na místě označeném jako Registrace účastníků po předložení QR kódu obsaženého na Potvrzení o přijetí platby (o platnosti objednávky); objednávka je evidována vždy na jméno zákazníka. Pořadatel však není povinen, předloží-li potvrzení o přijetí platby (o platnosti objednávky), resp. QR kód na něm obsažený, a sdělí-li příslušné jméno osoba odlišná od zákazníka (např. tzv. „náhradník“), jakýmkoli způsobem kontrolovat, zkoumat, hodnotit nebo ověřovat její totožnost a vztah k zákazníkovi a/nebo jakýmkoli způsobem kontrolovat, zkoumat, hodnotit nebo ověřovat oprávněnost předložení příslušného potvrzení a sdělení příslušného jména takovou osobou, přičemž v takovém případě platí, že vstupenka byla řádně převzata zákazníkem.

2.9 Každý účastník Akce je povinen mít na zápěstí identifikační náramek představující vstupenku po celou dobu konání Akce a tímto se na žádost pořadatele bez prodlení prokázat. Sundáním náramku či jinou nepovolenou manipulací pozbývá vstupenka bez dalšího platnosti a příslušný účastník může být požádán, aby bez jakékoli náhrady opustil prostory přístupné pouze s platnou vstupenkou.

2.10 Bližší podmínky týkající se vstupenek a jejich prodeje mohou být specifikovány na https://festivalunited.cz; v případě rozporu těchto podmínek a aktuálních informací na webových stránkách, platí přednostně informace na webových stránkách. Nákupem vstupenky zákazník prohlašuje, že se i s těmito dalšími podmínkami seznámil a bez výhrad je akceptuje.

3. Reklamační podmínky

3.1 Od realizovaného nákupu vstupenky nelze odstoupit. Stejně tak není zákazník oprávněn uhrazenou vstupenku jednostranně jakkoli měnit nebo ji zrušit (vrátit). Uhrazené vstupné se nevrací.

3.2 V případě, že zákazníkovi bude po provedení platby vstupenek pomocí platební karty při nákupu online odečtena z jeho účtu částka v nesprávné výši, je zákazník oprávněn tuto skutečnost reklamovat pouze u banky, která vydala platební kartu, jež zákazník použil k platbě za vstupenky.

4. Další podmínky konání akce

4.1 Programové součásti Akce, které jsou přístupné pouze s platnou vstupenkou, jsou zveřejněny na https://festivalunited.cz/vstupenky.

4.2 Zákazník bere nákupem vstupenky na vědomí, že pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu i účinkujících.

4.3 Osoby, které jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových a omamných látek, stejně tak jako osoby, které svým chováním ohrožují bezpečnost a/nebo zdraví osob a/nebo majetek nacházející se v placených prostorech konání Akce, pozbývají oprávnění k pobytu v těchto prostorech a nemusí být do nich vpuštěny a/nebo mohou být pořadatelem z těchto prostor vykázány. Stejně tak nemusí být do placených prostor Akce vpuštěny a/nebo mohou být z těchto prostor vykázány osoby, které porušují stanovená pravidla a/nebo osoby, které nerespektují pokyny pořadatele. Osoby, které nebudou za podmínek uvedených výše do placených prostor Akce vpuštěny a/nebo které budou z těchto prostor vykázány, nemají nárok na náhradu uhrazeného vstupného či jiných nákladů vynaložených na vstup a účast na Akci.

4.4 Další práva a povinnosti osob, které se účastní Akce, zejména ohledně místa konání, dopravy, parkování, registrace na místě, ubytování, stravování a případu deště, jsou specifikovány na internetových stránkách pořadatele, zejména v sekci https://festivalunited.cz/info. Nákupem vstupenky zákazník prohlašuje, že se s těmito dalšími podmínkami seznámil a bez výhrad je akceptuje. Zákazník bere na vědomí, že pořadatel si vyhrazuje právo tyto další podmínky upravit, změnit či doplnit podle svého uvážení. Zákazník se dále zavazuje dodržovat pravidla konání Akce stanovená a zveřejněná pořadatelem na místě samém a dbát pokynů pořadatele při konání akce.

5. Závěrečná ustanovení

5.1 Každý účastník Akce nese odpovědnost za újmu, kterou způsobí třetím osobám a odpovědnost za škodu na majetku způsobenou pořadateli a/nebo třetím osobám během návštěvy Akce.

5.2 Pořadatel neodpovídá za újmu na majetku či zdraví účastníků Akce, pokud není tato újma zaviněná porušením právních předpisů pořadatelem a v přímé souvislosti s tímto porušením. Odpovědnost za újmu pořadatele je omezena částkou odpovídající maximálně ceně zakoupené vstupenky.

5.3 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

5.4 Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5. 2018.